Reconstructie Eilandje Urk in Arnhem

Specialist in vooronderzoek

De wijk ‘Eilandje Urk’ in Arnhem wordt gereconstrueerd en gerenoveerd. Bestaande woningen worden gesloopt en maken plaats voor nieuwbouw. De nieuwe wijk wordt afgekoppeld van het gas en omdat bestaande kabels en leidingen zijn verouderd, vinden er grootschalige werkzaamheden aan kabels en leidingen plaats.  

In de wijk Eilandje Urk, gelegen tussen de Johan de Wittlaan en het spoor, staan nu nog 99 eengezinswoningen die na de oorlog zijn gebouwd. Na onderzoek bleek dat de woningen in zeer slechte staat waren en worden daarom gesloopt, om plaats te maken voor nieuwe woningen.

Sterke verontreiniging in de bodem

De bodem onder het Eilandje Urk is sterk verontreinigd. Zware metalen en oplosmiddelen hebben zich verspreid richting het grondwater. Omdat het grondwaterpeil in de wijk sterk schommelde, kon niet worden uitgesloten dat er binnen de invloedssfeer van het grondwater werd gewerkt. Vanwege de complexiteit van de verontreinigingen sprak Qterra in het voortraject met de gemeente Arnhem, zij beschikt in deze situatie over het bevoegd gezag.

Efficiënte oplossingen en adviezen

Om de werkzaamheden samen met andere netbeheerders zo effectief mogelijk uit te voeren zijn er een drietal meldingen en adviezen aangedragen:

  • Een overkoepelende BUS-melding (Besluit Uniforme Saneringen);
  • Een bemalingsadvies;
  • Een melding in het kader van Wet bodembescherming Artikel 28 lid 3, waarbij rekening is gehouden met de eventuele beïnvloeding van de VOCl-verontreinigingen in het grondwater.

Gemeente Arnhem en Qterra zijn samen tot een uniforme aanpak gekomen waarbij de aanwezigheid van de milieukundige begeleiding is beperkt. Zo zijn de werkzaamheden veilig én verantwoord tot uitvoer gebracht.

Vraag het Qterra

Qterra is expert in het leveren van bodemadvies. Snel en goedkoop een graafadvies over veiligheid en milieu. Qterra is er ook voor advies op maat bij complexe bodemvraagstukken.

Veelgestelde vragen

De antwoorden op vragen over Qterra, onze adviezen en bijvoorbeeld de wettelijke verplichtingen voordat het graafwerk begint, vind je op de pagina met veelgestelde vragen.