Algemene voorwaarden Dienstverlening QTERRA 2020/1

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1 Algemeen
Artikel 1 Toepasselijkheid
Artikel 2 Definities
Artikel 3 Tarieven en betaling
Artikel 4 Geheimhouding
Artikel 5 Gegevens van klanten
Artikel 6 Risico
Artikel 7 Intellectuele eigendomsrechten
Artikel 8 Gegevensverstrekking zaken en goederen
Artikel 9 Looptijd en beëindiging van de Overeenkomst
Artikel 10 Exit ondersteuning
Artikel 11 Aansprakelijkheid Qterra
Artikel 12 Overmacht
Artikel 13 Eenzijdig wijzigingsbeding
Artikel 14 Overdracht van rechten en verplichtingen
Artikel 15 Toepasselijk recht, escalatie en geschillen

1. Toepasselijkheid
1.1. Deze Algemene Voorwaarden Dienstverlening Qterra (hierna: “Algemene Voorwaarden”), zijn
van toepassing op alle Dienstverleningsovereenkomsten die Qterra met haar Klanten heeft
gesloten. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op partijen die met Qterra
een andere overeenkomst hebben gesloten, gerelateerd aan de diensten die Qterra verricht.
1.2. Aanvullingen op of afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts van toepassing
voor zover schriftelijk overeengekomen.
1.3. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van derden wordt uitdrukkelijk van de
hand gewezen.
1.4. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de
overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Qterra
en de Klant zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepaling(en) ter
vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel
mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) in acht wordt
genomen.

2. Definities
a. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
b. Diensten/Dienstverlening: de diensten die Qterra verricht aan haar Klanten op basis van de
Dienstverleningsovereenkomst, gericht op bodemonderzoek bij grondroering;
c. Dienstverleningsovereenkomst: Een overeenkomst tussen Qterra en een Klant terzake
door Qterra te verrichten Diensten met inbegrip van iedere wijziging daarvan of aanvulling
daarop, waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en waarvan zij deel
uitmaken;
d. IE-rechten: alle (toekomstige) intellectuele-eigendomsrechten van Qterra in enig land of
rechtsgebied, met inbegrip van maar niet beperkt tot octrooien, auteursrechten, naburige
rechten, handelsmerken, handelsnamen en domeinnamen, goodwill, modelrechten,
softwaregerelateerde rechten, databankrechten of andere rechten ten aanzien van de
compilatie van gegevens, knowhow, handelsgeheimen, alle verlengingen of uitbreidingen
van dergelijke rechten en alle gelijkwaardige of vergelijkbare rechten of vormen van
bescherming die (zullen) worden ontwikkeld, al dan niet geregistreerd of gedeponeerd, en
met inbegrip van alle aanvragen voor dergelijke rechten die op enige wijze kunnen
samenhangen met de door Qterra verrichte Diensten;
e. Klant(en): de Partij(en) waarmee Qterra een Dienstverleningsovereenkomst is aangegaan;
f. Partij: Qterra of Klant;
g. Partijen: Qterra en Klant;
h. Qterra: Qterra B.V.;

3. Tarieven en betaling
3.1. De door Qterra opgegeven en door Partijen overeengekomen tarieven luiden in euro’s en zijn
exclusief omzetbelasting (BTW) en overige belastingen.
3.2. De administratie van Qterra vormt sluitend bewijsmateriaal voor de door de Klant te betalen
bedragen voor de Diensten van Qterra.
3.3. Over niet tijdig aan Qterra betaalde bedragen kan rente in rekening worden gebracht vanaf de
oorspronkelijke vervaldatum tot aan het moment van betaling tegen een percentage van 1 %
per maand.
3.4. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van de Klant, geldt dat Qterra
gerechtigd is schriftelijk, met een aankondigingstermijn van ten minste drie (3) maanden, de
geldende prijzen en tarieven jaarlijks op 1 januari van ieder jaar aan te passen. Indien Klant
niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is de Klant gerechtigd binnen
dertig dagen na de aankondiging de Dienstverleningsovereenkomst schriftelijk op te zeggen
tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden. De Klant komt zodanig recht tot
opzegging echter niet toe indien tussen Partijen is overeengekomen dat de geldende prijzen
en tarieven worden aangepast met inachtneming van een tussen Partijen overeengekomen
index of andere maatstaf.
3.5. De Klant is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van
verschuldigde bedragen.
3.6. Indien de Klant de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is de Klant, zonder dat
enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke
handelsrente verschuldigd. Indien de Klant na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de
vordering te voldoen, kan Qterra de vordering uit handen geven, in welk geval de Klant naast
het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke
en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door externe
deskundigen.
3.7. In geval van niet-betaling behoudt Qterra zich het recht voor om de Diensten op te schorten,
de Diensten in te trekken en/of de Dienstverleningsovereenkomst automatisch en zonder
verdere formaliteiten te beëindigen, met dien verstande dat de Klant gehouden blijft zijn
voordien aangegane verplichtingen uit hoofde van de Dienstverleningsovereenkomst
onverminderd na te komen. De Klant mag geen betalingen opschorten of verschuldigde
bedragen verrekenen.

4. Geheimhouding vertrouwelijke informatie
4.1. De Klant dient te allen tijde strikte geheimhouding te betrachten ten aanzien van informatie
betreffende de Diensten, de IE-rechten en/of (de onderneming van) Qterra die hem bekend
zijn geworden, en waarvan de Klant wist of had behoren te weten dat deze vertrouwelijk van
aard waren.
4.2. De volgende informatie wordt in ieder geval geacht vertrouwelijk van aard te zijn: informatie
over onderzoek, ontwikkeling, technische informatie, productie- en bedrijfsplannen en
bedrijfsprocessen en -strategie, ontwerpen, samenstellingen, formules, technieken,
verbeteringen, procedures, specificaties, ideeën, computer hardware, software, methoden,
marketingplannen, (beoogde) samenwerking met derden, personeels- en arbeidszaken,
prognoses – dit alles zoals verkregen

5. Verwerking persoonsgegevens
5.1. Qterra verwijst hiervoor naar haar privacystatement.

6. Risico
6.1. Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, producten, gegevens,
documenten, programmatuur, databestanden of gegevens (codes, wachtwoorden,
documentatie etc.) die in het kader van de uitvoering van de Dienstverleningsovereenkomst
vervaardigd of gebruikt worden, gaat over op de Klant op het moment waarop deze in de
feitelijke beschikkingsmacht van de Klant of een hulppersoon van de Klant zijn gebracht. Voor
zover deze objecten in de feitelijke beschikkingsmacht van Qterra of hulppersonen van Qterra
zijn, draagt Qterra het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging

7. Intellectuele eigendomsrechten
7.1. Alle IE-rechten berusten uitsluitend bij Qterra. De Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten
die bij deze Algemene Voorwaarden en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan de Klant
toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar aan derden en niet
sublicentieerbaar.
7.2. De Klant zal geen IE-rechten en/of ander recht in verband met de Diensten aanvragen of
trachten te verkrijgen.
7.3. De Klant zal Qterra onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen wanneer een onbevoegde derde
toegang krijgt tot eigendomsrechtelijk beschermd materiaal of vertrouwelijke informatie van
Qterra.
7.4. De Klant zal de IE-rechten, de Diensten en/of (de reputatie van) Qterra niet schaden,
misbruiken of in diskrediet brengen.
7.5. Wanneer de Klant inbreuk maakt op de IE-rechten of anderszins onrechtmatig handelt ten
aanzien van de IE-rechten, is de Klant direct – zonder formaliteiten, met inbegrip van maar
niet beperkt tot ingebrekestellingen – aan Qterra een bedrag van EUR 25.000,- verschuldigd
voor iedere afzonderlijke inbreuk op de IE-rechten en daarnaast EUR 10.000,- voor iedere dag
of ieder dagdeel dat de inbreuk voortduurt, onverminderd een eventueel door Qterra met
betrekking tot de inbreuk ingestelde vordering tot schadevergoeding. Het totale boetebedrag
dat ingevolge dit artikel op de Klant wordt verhaald, mag niet worden afgetrokken van de
prijzen en vergoedingen die de Klant uit hoofde van de Dienstverleningsovereenkomst aan
Qterra verschuldigd is.
7.6. Wanneer de Klant bekend wordt met een betwisting van de geldigheid van een IE-recht of met
een inbreuk daarop, zal De Klant Qterra daarvan onverwijld schriftelijk in kennis stellen. Tenzij
door en tussen Partijen schriftelijk anders is overeengekomen, mag de Klant zelf geen
maatregelen treffen of een inbreuk op IE-rechten toegeven, maar dient hij op eerste verzoek
van Qterra alle medewerking te verlenen bij het treffen van maatregelen tegen inbreuken op
IE-rechten of andere daartegen ingestelde procedures. Tenzij door en tussen Partijen
schriftelijk anders is overeengekomen, mag de Klant geen toezeggingen doen aan of
instemmen met een schikking met de eisende Partij.
7.7. De Klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling
aan Qterra van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal (beeldmateriaal,
tekst, muziek, domeinnamen, logo’s, hyperlinks etc.), databestanden of andere materialen,
waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie
(bijv. in een website). De Klant vrijwaart Qterra tegen elke aanspraak van een derde die
gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, bewerken, installeren
of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van die derde.
7.8. De Klant zal Qterra verdedigen, vrijwaren en schadeloos stellen tegen en met betrekking tot
alle vorderingen, eisen, rechtszaken of procedures die tegen Qterra worden ingesteld, en zal
alle aansprakelijkheid, vonnissen, schade, kosten of onkosten die Qterra aan de
procederende Partij moet betalen, alsook redelijke daarmee samenhangende advocaatkosten,
als gevolg van een inbreuk op een intellectuele eigendomsrecht van een derde door het
gebruik van de Diensten door de Klant, anders dan zoals overeengekomen tussen Partijen,
aan Qterra vergoeden.

8. Gegevensverstrekking, zaken en goederen
8.1 Indien blijkt dat de door de Klant aan Qterra ten behoeve van de Diensten verstrekte
gegevens niet volledig, actueel of juist zijn, dan wel indien deze gegevens te laat zijn verstrekt
of indien blijkt dat de Klant over gegevens beschikt die van belang zijn voor de Diensten maar
die niet heeft verstrekt, dan zal de Klant alle kosten die ontstaan als gevolg hiervan aan Qterra
voldoen en eventuele schade compenseren.
8.2 Verzending van documenten of andere gegevensdragers door Qterra geschiedt altijd voor
risico van de Klant.
8.3 De onderzoeksrapportages die door Qterra op grond van de Dienstverleningsovereenkomst
aan de Klant worden opgeleverd, mogen door de Klant alleen worden gebruikt voor het doel
waarvoor deze onder de Dienstverleningsovereenkomst is/zijn vervaardigd. De Klant is alleen
bevoegd om onderzoeksrapportages aan derden ter beschikking te stellen indien Qterra daar
schriftelijke toestemming voor heeft gegeven. Qterra is gerechtigd de onderzoeksresultaten
die aan de Klant zijn verstrekt, ook te gebruiken in haar Dienstve

9. Looptijd en beëindiging van de Dienstverleningsovereenkomst
9.1. Tenzij door en tussen Partijen specifiek schriftelijk anders is overeengekomen, loopt de
Dienstverleningsovereenkomst voor onbepaalde tijd, vanaf de dag van ondertekening door
Partijen en bedraagt de opzegtermijn van de Dienstverleningsovereenkomst (3) maanden.
9.2. Elk der Partijen is gerechtigd de Dienstverleningsovereenkomst met onmiddellijke ingang
geheel of gedeeltelijk schriftelijk te beëindigen indien er sprake is van een schending van
wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de Dienstverleningsovereenkomst door de andere
Partij, welke schending (i) niet herstelbaar is of (ii) niet binnen dertig (30) dagen na
ingebrekestelling wordt hersteld.
9.3. Onverminderd artikel 8.2 is Qterra gerechtigd de Dienstverleningsovereenkomst met
onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk te beëindigen, zonder voorafgaande
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, zonder verplichting om eventuele schade te
vergoeden en onverminderd de overige (wettelijke) rechten van Qterra, met inbegrip van het
recht op schadevergoeding, indien:
a. de Klant failliet wordt verklaard, surséance van betaling wordt verleend, zijn onderneming
staakt en/of beëindigt en/of ontbindt en/of de Klant wordt overgenomen door een derde
en/of de Klant bij een fusie of splitsing is betrokken;
b. conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op een substantieel deel van het
vermogen van de Klant, zodat er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat de Klant
derhalve niet langer in staat zal zijn om zijn verplichtingen uit hoofde van de
Dienstverleningsovereenkomst naar behoren na te komen;
c. derden de Klant of Qterra aansprakelijk stellen voor een inbreuk op IE-rechten;
d. er sprake is van een omstandigheid zoals bedoeld in artikel 82, lid 2 en/of artikel 83
Burgerlijk Wetboek Boek 6;
e. het als gevolg van verandering van wetgeving of als gevolg van een besluit van een
overheidsinstantie, waaronder maar niet beperkt tot een gerechtelijke uitspraak, het Qterra
niet langer is toegestaan om haar Diensten te verrichten.
9.4. Indien de Dienstverleningsovereenkomst op een van de in dit artikel 8 genoemde gronden
geheel of gedeeltelijk wordt beëindigd, is iedere vordering van Qterra op de Klant onmiddellijk
opeisbaar.
9.5. Na beëindiging van de Dienstverleningsovereenkomst zal de Klant alle informatie en
documenten met betrekking tot de Dienstverleningsovereenkomst, Qterra en de Diensten voor
zover mogelijk vernietigen of – op eerste verzoek van Qterra – die informatie en documentatie
aan Qterra retourneren. Op eerste verzoek van Qterra zal de Klant bewijs overleggen waaruit
afdoende blijkt dat de genoemde informatie en documenten voor zover mogelijk zijn
verwijderd.
9.6. In geval van gehele of gedeeltelijke beëindiging van de Dienstverleningsovereenkomst
(ongeacht de reden van beëindiging) door Qterra heeft de Klant geen recht op vergoeding
door Qterra van eventueel door hem of derden geleden schade als gevolg van de beëindiging.
De Klant vrijwaart Qterra tegen vorderingen van derden in dit verband.
9.7. Indien de Dienstverleningsovereenkomst om welke reden ook eindigt voordat alle Diensten
zijn verricht en de verschuldigdheid van de tarieven en vergoedingen afhankelijk is van de
uitvoering van de Dienstverleningsovereenkomst of van het verstrijken van tijd, heeft Qterra
recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de Vergoeding, tenzij in deze
Dienstverleningsovereenkomst anders wordt bepaald.
9.8. In alle andere gevallen geldt bij de bepaling van deze tarieven en vergoedingen dat rekening
wordt gehouden met de reeds door Qterra verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de
Klant daarvan heeft (genoten) en de grond waarop de Dienstverleningsovereenkomst is
geëindigd.
9.9. De drie hieronder genoemde artikelen blijven na beëindiging van de
Dienstverleningsovereenkomst voor bepaalde tijd van kracht:
a. artikel 4 van de Algemene Voorwaarden (Geheimhouding);
b. artikel 5 van de Algemene Voorwaarden (Verwerking Persoonsgegevens); en
c. artikel 7 van de Algemene Voorwaarden (Intellectuele Eigendomsrechten).

10. Exit ondersteuning
10.1 Indien de Dienstverleningsovereenkomst om welke reden ook (tussentijds) eindigt, doet Qterra
op eerste verzoek van Klant datgene wat redelijkerwijs noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat
een nieuwe dienstverlener of Klant zelf zonder belemmeringen de uitvoering van de
Dienstverleningsovereenkomst kan overnemen c.q. voortzetten en/of soortgelijke prestaties ten
behoeve van Klant kan verrichten. Tevens retourneert Qterra aan Klant onverwijld alle
documenten, gegevens, programmatuur, boeken, bescheiden en andere goederen die
Opdrachtgever.
10.2 Qterra verleent de in Artikel 10.1 bedoelde diensten tegen de in de
Dienstverleningsovereenkomst bepaalde tarieven en condities of – bij gebreke daarvan – tegen
de in het algemeen door Qterra gehanteerde tarieven en nader overeen te komen condities.

11. Aansprakelijkheid Qterra
11.1. De Klant heeft geen verhaal op Qterra, noch wegens toerekenbare tekortkoming of
onrechtmatige daad, noch krachtens de wet of anderszins, en Qterra is niet aansprakelijk voor
schade in verband met winstderving, bedrijfsonderbreking, verlies als gevolg van vorderingen
van klanten van de Klant, verlies van gegevens, informatie en/of goodwill, en andere indirecte,
bijzondere, gevolg- of bedrijfsschade en/of bij wijze van straf opgelegde schadevergoeding in
verband met vorderingen die voortvloeien uit een overeenkomst of anderszins verband
houden met de Diensten, ongeacht of rekening was gehouden met de kans op een
dergelijk(e) verlies of schade. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Qterra
wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.
11.2. De totale aansprakelijkheid van Qterra in verband met een toerekenbare tekortkoming in de
nakoming van Dienstverleningsovereenkomst of een andere rechtsgrond is beperkt tot directe
schade tot maximaal de onder de betreffende Dienstverleningsovereenkomst in rekening
gebrachte bedragen over de laatste zes (6) maanden (exclusief BTW), welke
aansprakelijkheid voor directe schade nooit meer dan EUR 250.000,- zal bedragen.
11.3. De aansprakelijkheid van Qterra voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële
beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan EUR 1.250.000 (één miljoen
tweehonderdvijftig duizend Euro).
11.4. Indien Qterra uit hoofde van de Dienstverleningsovereenkomst of anderszins in verband met
de Diensten aansprakelijk is voor verlies of schade waaraan ook andere personen hebben
bijgedragen, geldt de aansprakelijkheid van Qterra jegens de Klant afzonderlijk, en niet
hoofdelijk met die anderen, en is deze beperkt tot het aandeel van de Klant in dat totale verlies
of die totale schade, uitgaande van de bijdrage van de Klant aan het verlies en de schade ten
opzichte van de bijdragen van de anderen. Geen enkele uitsluiting of beperking van de
aansprakelijkheid van andere verantwoordelijken die op enig moment is opgelegd of
overeengekomen, zal invloed hebben op de beoordeling van Qterra verhoudingsgewijze
aansprakelijkheid op grond van deze Algemene Voorwaarden, noch zal het schikken van een
vordering, moeite om een vordering af te dwingen, of de dood, ontbinding of insolventie van
dergelijke andere verantwoordelijken of het feit dat zij niet langer aansprakelijk zijn voor het
verlies of de schade of enig deel daarvan, invloed hebben op die beoordeling.
11.5. Het vorderingsrecht van de Klant met betrekking tot de Diensten of anderszins uit hoofde van
de Dienstverleningsovereenkomst vervalt in ieder geval uiterlijk drie (3) maanden na de dag
waarop de Klant bekend werd of in redelijkheid geacht kan worden bekend te zijn geworden
met een dergelijke vordering.
11.6. Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van
aansprakelijkheid genoemd in deze Algemene Voorwaarden gelden mede ten gunste van alle
(rechts)personen waarvan Qterra zich bij de uitvoering van de Dienstverleningsovereenkomst
bedient.

12. Overmacht
12.1. Qterra is niet verplicht om haar verplichtingen na te komen, met inbegrip van enige
garantieverplichting, wanneer Qterra daartoe niet in staat is als gevolg van overmacht. In
geval van overmacht is Qterra gerechtigd de overeenkomst tijdelijk op te schorten of te
ontbinden, zonder dat Klant in dat verband enig recht tot vergoeding van schade, kosten,
rente en dergelijke kan doen gelden.
12.2. Onder overmacht wordt mede – doch niet uitsluitend – verstaan: (i) overmacht van
toeleveranciers van Qterra, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van door
Opdrachtgever ingeschakelde derden voor de uitvoering waarvan Qterra afhankelijk is, (iii)
gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het
gebruik door Opdrachtgever aan Qterra is voorgeschreven, (iv) overheidsmaatregelen, (v)
elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten,
(vii) oorlog, (viii) het langdurig ziek zijn of overlijden van onvervangbare key resources die
speciaal zijn opgeleid om bepaalde Diensten te verlenen (ix) staking (x) algemene
vervoersproblemen en (xi) het op grond van de wet of besluit van een toezichthoudend orgaan
niet langer toegestaan zijn van (een deel van) de activiteiten van Qterra (xii) pandemieën en
epidemieën.

13. Eenzijdig wijzigingsbeding
Deze algemene voorwaarden kunnen door QTerrra eenzijdig worden gewijzigd. Wijziging van
de voorwaarden wordt tenminste 14 (veertien) kalenderdagen vóór inwerkingtreding
bekend gemaakt. Wijzigingen treden in werking op de in de bekendmaking vermelde
datum. Indien de Klant een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van
een beroep of bedrijf, en de wijziging heeft tot gevolg dat aan de Klant een prestatie wordt
verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie afwijkt, heeft deze Klant de
bevoegdheid de overeenkomst binnen 14 (veertien) kalenderdagen na de bekendmaking te
ontbinden per de datum dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden.

14. Overdracht van rechten en verplichtingen
14.1. Het is Klant niet toegestaan om rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de
Dienstverleningsovereenkomst of deze Algemene Voorwaarden van Qterra aan derden te
cederen of over te dragen.
14.2. Qterra is gerechtigd zijn aanspraken op betaling van vergoedingen aan een derde over te
dragen.
14.3. De Klant verleent reeds nu voor alsdan medewerking aan een eventuele overname van de
tussen Qterra en de Klant gesloten overeenkomsten door Qterra aan een derde partij in het
kader van een overdracht van (een wezenlijk deel van) haar activiteiten. Van een eventuele
contractsoverneming zal de Klant door Qterra en de derde partij tezamen onverwijld schriftelijk
op de hoogte worden gesteld.
14.4. Klant is de Dienstverleningsovereenkomst niet aangegaan met het oog op een bepaald
persoon zoals bedoeld in artikel 7:404 BW.

15. Toepasselijk recht, escalatie en geschillen
15.1. Op de Dienstverleningsovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht
van toepassing.
15.2. Partijen wijzen elk een medewerker aan als vast aanspreekpunt (“Aanspreekpunt”) en een
medewerker uit het hogere management als escalatiepunt (“Escalatiepunt”). De functie van
het Aanspreekpunt is om vragen te beantwoorden en een oplossing te zoeken voor geschillen
en problemen die hem/haar worden voorgelegd. Als het Aanspreekpunt niet of niet naar
tevredenheid reageert, wordt contact opgenomen met het Escalatiepunt.
15.3. Een eventueel geschil of onenigheid tussen Partijen zal door het Aanspreekpunt en het
Escalatiepunt worden behandeld voordat er (eventueel) een procedure aanhangig wordt
gemaakt bij de daartoe bevoegde Nederlandse rechtbank.
15.4. Partijen zullen alle geschillen die voortvloeien uit de Dienstverleningsovereenkomst en deze
Algemene voorwaarden voorleggen aan de bevoegde rechter binnen rechtbank Gelderland.