Efficiënter graven dankzij raamsaneringsplan Cruquiusweg Amsterdam

Amsterdam straatbeeld en letters

Het gebied rondom de Cruquiusweg in Amsterdam is volop in ontwikkeling. De komende jaren wordt er flink gebouwd aan nieuwe woningen en bedrijfspanden. De bodem in dit gebied is de afgelopen jaren echter aardig vervuild geraakt. Die verontreinigingen worden in hoog tempo gesaneerd. Met complexe situaties, die vrijwel dagelijks veranderen, tot gevolg. Standaardprocedures zouden hier tot veel vertraging en hoge kosten leiden. Daarom ging Qterra in gesprek met de omgevingsdienst en de gemeente Amsterdam.

Het Cruquiusgebied, gelegen in het oostelijk havengebied in Amsterdam, was tot voor kort een bedrijvig industriegebied. Het gebied is daarvoor opgehoogd en geëgaliseerd met diverse materialen en afvalstoffen. Met als gevolg dat binnen een groot deel van het gebied nu sprake is van een heterogene diffuse bodemverontreiniging met PAK en zware metalen. Door de aanwezigheid van verschillende historische bedrijven op het Cruquius-terrein, zoals verwerkers van asbest en aardolie en producenten van verf en blusschuim, zijn diverse percelen ernstig verontreinigd met minerale olie, aromaten, PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) en asbest.

Ontwikkeling tot woon- en werkgebied

Het gebied rondom de Cruquiusweg wordt nu ontwikkeld tot woon- en werkgebied. Er wordt  voornamelijk gebouwd aan nieuwe woningen, waarvoor vanzelfsprekend oude kabels en leidingen plaatsmaken voor nieuwe. En daarvoor moet flink gegraven worden. Door de flinke verontreinigingen wordt er bij bijna elke te graven sleuf een milieumelding gevraagd. Tegelijkertijd zijn de percelen-ontwikkelaars ter plaatse ook al gestart met meerdere bodemsaneringen. Om die reden ontstaan complexe, dynamische verontreinigingssituaties en wordt het voorbereiden van graafwerkzaamheden al snel foutgevoelig. 

Een aantal voorbeelden van dit soort complexe situaties:

  • Milieumeldingen over verschillende openbare en private percelen;
  • Graafwerkzaamheden op percelen waar al saneringsactiviteiten plaatsvinden;
  • Overlappende milieumeldingen in ruimte en tijd;
  • Andere situaties waar de wet- en regelgeving niet volledig in voorziet.

Met de tientallen aanvragen voor kabels en leidingen is het administratief niet praktisch om per graafbeweging een nieuwe Wbb-procedure op te starten. 

Gebiedsdekkend vooronderzoek door Qterra

Qterra en adviesbureau Stantec zijn in gesprek gegaan met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en de gemeente Amsterdam om samen tot een efficiënte en haalbare oplossing te komen. Het resultaat is een raamsaneringsplan voor graafwerkzaamheden voor kabels en leidingen. Een gebiedsdekkend vooronderzoek – opgesteld door Qterra – is de basis voor dit plan.

In het vooronderzoek worden alle mogelijk vervuilende activiteiten, bodemonderzoek-gegevens en uitgevoerde bodemsaneringen beschreven. Als de graafwerkzaamheden voldoen aan de randvoorwaarden uit het raamsanerinsgplan, kan de graver volstaan met het indienen van een zeer beknopt werkplan. De procedure neemt nog maar 5 werkdagen (in plaats van 5 weken) in beslag en hoeft niet meer voor elke graafbeweging te worden doorlopen.

Dankzij het raamsaneringsplan vinden de werkzaamheden aan kabels en leidingen rondom de Cruquiusweg in Amsterdam veel efficiënter plaats.

Vraag het Qterra

Qterra is expert in het leveren van bodemadvies. Snel en goedkoop een graafadvies over veiligheid en milieu. Qterra is er ook voor advies op maat bij complexe bodemvraagstukken.

Veelgestelde vragen

De antwoorden op vragen over Qterra, onze adviezen en bijvoorbeeld de wettelijke verplichtingen voordat het graafwerk begint, vind je op de pagina met veelgestelde vragen.