Privacy statement van Qterra

Qterra hecht veel waarde aan uw privacy. Verwerken wij persoonsgegevens van je? Dan doen wij dit volgens de – Uitvoeringswet – Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder lees je meer over hoe wij dit doen. 

Wat doet Qterra? 

Qterra is in 2019 opgericht, als dochteronderneming van netwerkbedrijf  Alliander, met als doel het verplichte milieuhygiënisch bodemonderzoek naar de bodemgesteldheid uit te voeren, dat verplicht is bij geplande graafwerkzaamhedenAls specialist in bodemonderzoek biedt Qterra maximale zekerheid over de veiligheid van de bodem waar in en op gewerkt wordt. Ons team van bodemspecialisten zorgt zo samen met onze klanten voor een duurzame leefomgeving. 

Wanneer verwerken wij je persoonsgegevens? 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Qterra verwerkt: 

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Woonplaats
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam
 • Verbruikersgegevens 
 • Overige persoonsgegevens die je verstrekt in correspondentie en/of die je telefonisch verstrekt 

Doeleinden van gegevensverwerkingen 

Qterra gebruikt je gegevens voor de volgende doeleinden: 

 • In contact komen met sollicitanten; 
 • Opslaan van (zakelijke) contactgegevens in één centraal systeem;  
 • Afhandeling van facturen;  
 • Inzicht krijgen in verbruikersgegevens van (zakelijke) aansluitingen 

Categorieën van de gegevens 

Qterra verwerkt verschillende categorieën van persoonsgegevens voor haar opdrachtgevers. De verwerking van deze persoonsgegevens is altijd aan een doel gebonden. 

Categorie  Doel 
NAW en 

contactgegevens 

Voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, administreren van klantcontactmomenten, partner- en klantcommunicatie  verwerken we NAW- en contactgegevens. Voorbeelden zijn naam, adres, e-mail en telefoonnummer. 
Rekeningnummers/IBAN  Voor facturatie administreren we  rekeningnummers van klanten. 
Verbruikersgegevens   Inzicht krijgen in de verbruikersgegevens van (zakelijke) aansluitingen  

Bewaartermijnen 

Qterra bewaart persoonsgegevens volgens de bewaartermijnen in wet– en regelgeving.  

Verwerkers 

Qterra kan een derde partij opdracht geven tot het uitvoeren van een bepaalde dienst. Heeft deze derde bij het uitvoeren van de betreffende dienst toegang tot of maakt de derde gebruik van uw persoonsgegevens? Dan is de derde partij een verwerker. Qterra heeft de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat we de persoonsgegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden verwerken. Persoonsgegevens laat Qterra verwerken door onder andere aannemers, IT-dienstenleveranciers en onderzoeksbureaus. 

Toestemming 

Qterra verwerkt je persoonsgegevens alleen op basis van de grondslagen zoals genoemd in de AVG. Verwerken we je persoonsgegevens op basis van je toestemming? Dan heb je altijd  het recht om je toestemming weer in te trekken. 

Verstrekking aan derden niet zijnde verwerkers 

Qterra verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden op grond van wettelijke verplichtingen of na je toestemming. Indien je toestemming hebt gegeven voor het overdragen van je persoonsgegevens aan derden, dan is Qterra niet verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens voor eigen doelen door deze derden. 

Beveiliging van je gegevens 

Met het oog op de bescherming van persoonsgegevens heeft Qterra passende technische en organisatorische maatregelen genomen. Onze applicaties en procedures hebben we zo ingericht dat we je persoonsgegevens optimaal kunnen beschermen. De maatregelen sluiten aan bij de aard van de gegevens en wat er technisch mogelijk en haalbaar is. Deze beveiligingsmaatregelen staan onder toezicht van interne én externe onafhankelijke auditors. De verwerkingen van persoonsgegevens zijn vastgelegd in een verwerkingsregister. 

Cookies 

De cookies die de website van Qterra gebruikt zijn terug te vinden op de pagina ‘Cookie policy

Toegang tot je gegevens 

Alleen medewerkers waarvoor het voor het uitvoeren van hun functie noodzakelijk is, hebben toegang tot je gegevens. Welke medewerkers toegang tot je gegevens krijgen, is door autorisaties en gebruikersprofielen gedefinieerd. We evalueren periodiek de autorisaties en gebruikersprofielen en waar nodig actualiseren we deze.   

Doorgifte buiten de Europese Unie 

Qterra verwerkt je persoonsgegevens binnen de Europese Unie (EU). Laat Qterra verwerkers persoonsgegevens buiten de EU verwerken? Dan vindt dit plaats volgens de regels die de EU daarvoor heeft vastgesteld. Als uitgangspunt geldt dat wij hierbij de EU Standard Contractual Clauses hanteren. Het niveau van privacybescherming is dan te vergelijken met de situatie bij gegevensverwerking binnen de EU.  

Rechten van betrokkene 

Volgens de AVG mag je ons vragen je persoonsgegevens in te zien.  Ook kun je ons vragen je gegevens te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen bezwaar te maken tegen de verwerking of de verwerking te laten beperkenTenslotte kun je ons verzoeken alle persoonsgegevens, die wij van je hebben, over te dragen aan je of aan een organisatie van je keuze. Voor zover dit binnen de wettelijke kaders mogelijk is, werken wij mee aan je verzoek. 

Contact  

Indien je klachten hebt over de uitoefening van je rechten of als je vermoedt dat je persoonsgegevens op onrechtmatige wijze door Qterra, of één van haar verwerkers, zijn verwerkt, dan kun je daarvoor contact opnemen via info@qterra.nl. 

Autoriteit Persoonsgegevens 

Kom je er met Qterra niet uit? Neem dan contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Deze instantie houdt toezicht op de naleving van de AVG. Qterra valt onder het toezicht van de AP. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vind je op hun website. Qterra probeert altijd om samen met jou tot een goede oplossing te komen.  

Wijzigingen privacy statement 

Hoewel de hoofdlijnen onveranderd zullen blijven, kan Qterra, in lijn met de privacywetgeving, wijzigingen aanbrengen in dit privacy statement. Bekijk deze dus af en toe. Dan blijf je op de hoogte van ons privacybeleid. 

Copyright 2023 Qterra B.V. 

 

Vraag het Qterra

Qterra is expert op het gebied van bodemonderzoek. Van grondig voorbereidend onderzoek tot advies over de wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid en milieu. Qterra is er ook voor advies op maat of bij complexe bodemvraagstukken.

Veelgestelde vragen

Het antwoord op veelgestelde vragen over Qterra, onze adviezen, wettelijke verplichtingen en milieumeldingen vind je op de pagina met veelgestelde vragen.